บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

คณะผู้บริหาร บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) Limited รวมถึงสถาบันรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทั้งสถาบัน UKAS และ NAC

มาตรฐาน ISO9001:2008 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ มีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

top