ขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

 • วิศวกรรมแหล่งน้ำและชลประทาน
 • ประกอบด้วย งานด้านศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบโทรมาตร, งานศึกษาออกแบบเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ, งานจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ, งานศึกษาจัดทำและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

 • วิศวกรรมระบบควบคุม
 • ประกอบด้วย งานด้านศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบโทรมาตร, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการมีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในงาน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคำนวณออกแบบทางวิศวกรรมและงานเขียนแบบ, โปรแกรม Scada, โปรแกรมฐานข้อมูลระบบสำนักงาน, โปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น

 • วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ
 • ประกอบด้วย งานด้านศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบโทรมาตร, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการมีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในงาน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคำนวณออกแบบทางวิศวกรรมและงานเขียนแบบ, โปรแกรม Scada, โปรแกรมฐานข้อมูลระบบสำนักงาน, โปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น

 • วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
 • ประกอบด้วย งานด้านศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบโทรมาตร, งานบริหารโครงการและบำรุงรักษา, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการมีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในงาน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคำนวณออกแบบทางวิศวกรรมและงานเขียนแบบ, โปรแกรม Scada, โปรแกรมฐานข้อมูลระบบสำนักงาน, โปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น

 • วิศวกรรมสำรวจ
 • ประกอบด้วย งานศึกษาออกแบบเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ, งานศึกษาออกแบบเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ, งานศึกษาจัดทำและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

 • วิศวกรรมเครื่องมือวัดและวัดคุม
 • ประกอบด้วย งานด้านศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบโทรมาตร, งานบริหารโครงการและบำรุงรักษา

 • วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประกอบด้วย งานด้านศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบโทรมาตร, งานบริหารโครงการและบำรุงรักษา, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการมีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในงาน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคำนวณออกแบบทางวิศวกรรมและงานเขียนแบบ, โปรแกรม Scada, โปรแกรมฐานข้อมูลระบบสำนักงาน, โปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประกอบด้วย งานด้านศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบโทรมาตร, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการมีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในงาน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคำนวณออกแบบทางวิศวกรรมและงานเขียนแบบ, โปรแกรม Scada, โปรแกรมฐานข้อมูลระบบสำนักงาน, โปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น