โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

การดำเนินงานของโครงการนี้ ประกอบด้วย

 • งานศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม
 • ศึกษาและทบทวนพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่มทั้งหมดและหมู่บ้านเป้าหมาย โดยพิจารณาพื้นที่เสี่ยงภัย ในลักษณะลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำ
 • ศึกษาและจัดทำแผนและลำดับความสำคัญการติดตั้งสถานีเตือนภัยที่ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยที่วิเคราะห์ได้ โดยแบ่งตามลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำ
 • ศึกษา พัฒนา ระบบเตือนภัยที่เหมาะสม เพื่อสามารถเตือนภัยได้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยในลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำ
 • พัฒนา และติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการตรวจวัด และเตือนภัย พร้อมระบบสื่อสารที่เหมาะสม
 • ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณน้ำฝน ความชื้นในดิน อุณหภูมิ และระดับน้ำ ของระบบเตือนภัยล่วงหน้า
 • ศึกษา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสนามเดิมของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 37 สถานี
 • ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา Web Application เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง เตือนภัย สถานการณ์อุทกภัย-ดินถล่ม เพื่อการรายงานผล และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่มีอยู่เดิม และพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ Web sevrice
 • ศึกษาทบทวนเกณฑ์การเตือนภัยตามกรณีต่างๆ ประจำหมู่บ้านหรือบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยพิจารณาศึกษาข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ คุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณีวิทยาของดินและหิน ลักษณะทางธรณีวิทยา สภาพการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เหตุการณ์น้ำหลากฉับพลันดินถล่ม และจากโครงการกำหนดค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน (API)
 • ศึกษา พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล ในการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการเตือนภัยระหว่าง สถานีเตือนภัยกับส่วนกลางและภูมิภาค เช่น ระบบ GPRS, CDMA, EDGE, SATELLITE หรือระบบสื่อสารอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ศึกษา พัฒนา และติดตั้งระบบการเชื่อมโยงระหว่างสถานีสนามที่ติดตั้งกับฐานข้อมูลเดิมของกรมทรัพยากรน้ำ (ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และการสื่อสารเครือข่ายการเตือนภัยในกรณีที่เกิดวิกฤติด้านการสื่อสารในเครือข่ายการเตือนภัย
 • ศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเฝ้าระวังและเตือนภัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น การควบคุมระยะไกล เป็นต้น โดยในการจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและการบริหารจัดการระบบเตือนภัยที่ส่วนอุทกวิทยา  สำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 1-10 ให้มีศักยภาพเทียบเท่าที่ส่วนกลาง
 • ทดสอบและปรับปรุงระบบตรวจวัดและเตือนภัยทั้งหมดที่พัฒนาขึ้น โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการปรับแต่งระบบ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรม ในลักษณะ on-the-job training
 • จัดทำการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจาก เจ้าหน้าที่/ผู้แทนประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในการดำเนินโครงการในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
 • ซักซ้อมทำความเข้าใจและอบรม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ และแนวทางการเฝ้าระวังเตือนภัย โดยใช้เกณฑ์การเตือนภัยตามกรณีต่างๆ(Scenario) ที่ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ไว้แล้ว
 • จัดทำแผนที่อพยพและซักซ้อมความเข้าใจ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ ให้มีความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์ และการปฏิบัติตนเมื่อมมีการเตือนภัย
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ของระบบตรวจวัดและเตือนภัย และเอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย
top