โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
(ลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)

การดำเนินงานของโครงการนี้ ประกอบด้วยลุ่มน้ำโขง

 • ศึกษาและออกแบบโครงข่ายพร้อมตำแหน่งของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ ใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขงอีสาน โดยมีสถานีสนาม ไม่น้อยกว่า 10 สถานี
 • เชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีวัดน้ำเดิมในแม่น้ำโขงสายหลักของ MRCs (AHNIP Project) จำนวน 7 สถานี ประกอบด้วย สถานีเชียงแสน, สถานีหลวงพระบาง (ตั้งอยู่ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว), สถานีเชียงคาน, สถานีหนองคาย, สถานีนครพนม, สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม โดยขอบเขตด้านเหนือน้ำอยู่ที่สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย และจุดควบคุมด้านท้ายน้ำอยู่ที่สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
 • เชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีวัดน้ำเดิมในแม่น้ำโขงสายหลักของ MRCs (HUCOS Project) บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำอิง และ แม่น้ำเลยดังนี้ สถานีวัดน้ำบ้านใหม่บัวแดง (N 20°.025, E 99°.96), สถานีเทิง (N 17°.30, E 101°.776) และ สถานีวังสะพุง (N 17°.30, E 101°.776) ตามลำดับ
 • ศึกษาออกแบบ ระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำโขง โดยมีสถานีหลักตั้งอยู่ที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพฯ และสถานีรองตั้งอยู่ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 จังหวัดอุดรธานี
 • ศึกษาและออกแบบระบบรับส่งข้อมูล (Data Communication Networks) จากสถานีสนามมายังสถานีหลักและสถานีรอง โดยเสนอระบบสื่อสารเป็นแบบสาย/ไร้สาย
 • ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision Supporting System, DSS) ในการประยุกต์ใช้งานเพื่อการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวัง พยากรณ์น้ำ และเตือนภัย รวมถึงการเสนอแนะทางเลือก (Scenarios) ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำโดยการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแสดงผลของระบบช่วยในการตัดสินใจ ในรูปแบบของ แผนที่ ตารางสรุป กราฟ และ รายงานสรุปผู้บริหาร แบบ Automatic และ/หรือ Manual Real-time Operation ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำโขง
 • จัดหา และติดตั้งสถานีสนาม
 • จัดทำรูปตัดลำน้ำโดยสำรวจทุก ๆ ระยะทางที่ไม่มากกว่า 5 กม. มาตราส่วน 1:100 และตำแหน่งที่มีอาคารทางชลศาสตร์ที่กีดขวางทางน้ำ และสำรวจจัดทำ Rating Curve ทุกตำแหน่งที่ติดตั้งสถานีสนาม
 • จัดหา และติดตั้งระบบถ่ายทอดข้อมูล และบันทึกภาพ ณ ตำแหน่งที่ตั้งสถานีสนามจำนวน 4 ระบบ
 • จัดหาข้อมูลพื้นผิวระดับ (DEM, Digital Elevation Model) ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเลือกใช้ขนาดความละเอียดข้อมูลแบบจำลอง ระดับสูงเชิงเลข (DEM) ที่เหมาะสมต่อการคำนวณหาพื้นที่น้ำท่วม
 • จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เป็น Hardware และ Software ที่สถานีหลัก สถานีรอง และสถานีสนาม รวมถึงการทดสอบระบบให้ใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • บูรณาการระบบสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำชี และมูลของกรมทรัพยากรน้ำ และรบบสถานีวัดน้ำของ MRCs (Mekong River Committee) ในแม่น้ำโขง เพื่อให้สามารถบูรณาระบบตรวจวัด สถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งด้านข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, ระบบ SCADA, ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) และระบบการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ Internet
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet (ทั้งหน้าภาษาไทย และหน้าภาษาอังกฤษ) โดยหน้าของหน้า Web page ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รายละเอียดข้อมูลที่เท่ากัน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำที่ได้รับมอบหมายที่สถานีหลัก เพื่อเป็นการทดสอบระบบ และพัฒนาแนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับแต่งตามความเหมาะสม โดยมีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบ On the Job Training
 • การประชาสัมพันธ์โครงการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่รับทราบถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ

top