โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำอัตโนมัติ
ทางไกล ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน และมูลตอนบน

ขอบเขตการดำเนินงานพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบนและมูลตอนบน

  • ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ สำหรับระบบสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงาน สภาพอุปกรณ์ ตรวจวัดอุปกรณ์สำหรับระบบสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์ควบคุมระบบ ระบบโทรมาตร อุตุ-อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนให้สามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพทั้งสถานีหลักที่ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และ สถานีตรวจวัดในสนามจำนวน 14 สถานี พร้อมให้การสนับสนุนและให้ คำปรึกษา ในการดูแลบำรุงรักษาระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สอบเทียบ และปรับค่าเครื่องมือตรวจวัด ให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานหลังการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อให้นำมาใช้ในแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์และบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุง ฐานข้อมูล การจัดการ/การจัดเก็บ ฐานข้อมูล การวางแผนรองรับ ฐานข้อมูล จากสถานีตรวจวัดสนามสำหรับอนาคต การปรับปรุงระบบสารสนเทศ และระบบพยากรณ์สถานการณ์น้ำ ตลอดจนระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เวปไซด์และอื่น ๆให้มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบ ต่าง ๆ การสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

top