โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำยม และน่าน

การดำเนินงานของโครงการนี้ ประกอบด้วย

 • ศึกษาและออกแบบโครงข่ายตำแหน่งของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม โดยมีสถานีสนาม ไม่น้อยกว่า 8 สถานี
 • ศึกษาและออกแบบโครงข่ายตำแหน่งของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน โดยมีสถานีสนาม ไม่น้อยกว่า 9 สถานี
 • ศึกษาและออกแบบ ระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำยมและน่าน โดยมีสถานีหลักตั้งอยู่ที่ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพฯ และมีการพัฒนาสถานีรองในพื้นที่อาคารเดิมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก
 • ศึกษาและออกแบบระบบรับส่งข้อมูล (Data Communication Networks) จากสถานีสนามมายังสถานีหลักและสถานีรองโดยเสนอระบบสื่อสารเป็นแบบสาย/ไร้สาย หรือระบบอื่นที่เหมาะสม
 • ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision Supporting System, DSS) ในการประยุกต์ใช้งานเพื่อการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวัง พยากรณ์น้ำ และเตือนภัย รวมถึงการเสนอแนะทางเลือก (scenarios)ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำโดยการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแสดงผลของระบบช่วยในการตัดสินใจ ในรูปแบบของ แผนที่ ตารางสรุป กราฟ และรายงานสรุปผู้บริหารแบบ Automatic และ/หรือ Manual Real-time Operation ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน
 • จัดหา และติดตั้งสถานีสนาม
 • จัดทำรูปตัดลำน้ำโดยสำรวจทุกๆ ระยะทางที่ไม่มากกว่า 5 กม. มาตราส่วน 1:100 และตำแหน่งที่มีอาคารทางชลศาสตร์ที่กีดขวางทางน้ำ และสำรวจจัดทำ Rating Curve ทุกตำแหน่งที่ติดตั้งสถานีที่ตรวจวัดระดับน้ำ
 • การตรวจสอบค่าระดับต่างๆ จะต้องสอบเทียบเป็นระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) โดยใช้หมุดหลักฐาน (Bench Mark) ตามที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนดและสถานีสนามทุกแห่งที่มีการตรวจวัดระดับน้ำ จะต้องมีการตรวจสอบพร้อมปรับค่าศูนย์เสาระดับน้ำ (Staff Gauge) ที่เป็นค่ามาตรฐานเดียวกัน
 • จัดทำหมุดหลักฐาน (Bench mark) ที่สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด บริเวณที่ทำการก่อสร้างสถานีสนามทุกแห่ง ซึ่งหมุดหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นแบบถาวรตามแบบที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อใช้สำหรับการสอบเทียบค่าระดับของเสาระดับน้ำ (Staff Gauge)
 • จัดหา และติดตั้งระบบถ่ายทอดข้อมูล และบันทึกภาพ ณ ตำแหน่งที่ตั้งสถานีสนามอย่างน้อยจำนวน 10 ระบบ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบ Vedio Wall และ Website ของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
 • จัดหาข้อมูลพื้นผิวระดับ (DEM, Digital Elevation Model) ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน ที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเลือกใช้ขนาดความละเอียดข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) มาตราส่วน 1:4000 และพื้นที่อื่นๆ นอกเขตประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากเลือกใช้ขนาดความละเอียดข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) ตามที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนด
 • จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เป็น Hardware และ Software ที่สถานีหลัก สถานีรอง และสถานีสนาม รวมถึงการทดสอบระบบให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • พัฒนาระบบนำเสนอ/เตือนภัย/ช่วยตัดสินใจ และการเชื่อมโยงระบบการนำเสนอทางอินเทอร์เน็ท
 • ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการทดสอบระบบ และพัฒนาแนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับแต่งตามความเหมาะสม โดยมีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบ On the Job Training
 • นำเสนอและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำรองที่จำเป็นตามที่ได้เสนอไว้
 • การประชาสัมพันธ์โครงการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่รับทราบ
top