โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร
เพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำวัง

งานศึกษาวางระบบโครงข่ายการตรวจวัด และรับ-ส่งข้อมูลอุทกวิทยาทางไกลแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย

1) สถานีหลัก (Master Station) เป็นที่ตั้งของห้องควบคุมระบบโทรมาตร (Control Room)

2) สถานีหลักย่อย (Sub-Master Station) ทำหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวัง จำนวน 2 แห่ง

3) สถานีสนามที่มีอยู่เดิม จำนวน 4 สถานี เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องมือ ตรวจวัดที่จำเป็นและทำการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบโทรมาตรของโครงการนี้

4) สถานีสนามที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ (Remote Station) ไม่น้อยกว่า15 สถานี โดยเป็นสถานีวัด น้ำฝนและวัดน้ำท่าจำนวน 14 สถานีและวัดน้ำฝน 1 สถานี เพื่อทำการตรวจวัดข้อมูล ระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน พร้อมกับส่งข้อมูลมายังสถานีหลัก และสถานีย่อยที่กรมชลประทาน สามเสน เพื่อจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง และนำมาเป็นข้อมูลเพื่อนำเข้าแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์น้ำต่อไป

  • งานจัดหาและติดตั้งระบบเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้งานระบบโทรมาตรเดิมของกรมชลประทาน เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการน้ำตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • งานจัดหาและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการพยากรณ์และบริหารจัดการน้ำหลาก
  • งานพิจารณานำเสนอ จัดหา ติดตั้งและพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ (Decision SupportSystem, DSS) เพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการ
  • งานพิจารณานำเสนอ จัดหา และพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบเตือนภัย
  • งานสำรวจเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
  • งานศึกษาและกำหนดแนวทางการซ่อมบำรุง การตรวจสอบและปรับเทียบอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อการบำรุงรักษา ตรวจสอบ และเปรียบเทียบที่จำเป็น
  • งานถ่ายทอดเทคโนโลยี และการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ
top