งานปรับปรุงห้องฉายดาว พร้อมติดตั้งระบบเครื่องฉายดาวดิจิตอล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

เจ้าของงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

เจ้าของงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) และศูนย์วิทยาศาสตร์

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการจัดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา

เจ้าของงาน : –
สถานะของโครงการ : –

โครงการศึกษาสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำท่าจีน

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและการสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษณ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำยม และน่าน

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการศึกษาสำรวจติดตั้ง ระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำอัตโนมัติทางไกล ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบนและมูลตอนบน

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำวัง

เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบพยากรณ์น้ำ ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการงานซ่อมแซมระบบการควบคุมการเปิด-ปิดอาคารระบายน้ำ โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยาและ โครงการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยาและระบบพยากรณ์น้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี

เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยาและระบบพยากรณ์น้ำ คลองท่าตะเภา(ท่าแซะ-รับร่อ) จ.ชุมพร

เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการงานซ่อมแซม Generator โทรมาตรเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
สถานะของโครงการ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ

 • โครงการเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (ท้องฟ้าเอกมัย)
 • โครงการรับจ้างทำงานรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
 • ดูแลบำรุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยาและ
  ระบบพยากรณ์น้ำ ลุ่มน้ำปากพนัง นครศรีธรรมราช
 • โครงการจัดทำนิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

 • โครงการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) และศูนย์วิทยาศาสตร์

 • โครงการจ้างจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • โครงการจ้างซ่อมแซมระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ สำนักสงฆ์เกาะแก้ว ตำบลลำมูล อำเภอเนินสูง จังหัดนครราชสีมา สถานีโรงเรียนเทศบาล 4 บริเวณโรงเรียนเทศบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถานีบ้านโนน ริมลำตะคอง ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 • โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำยมและน่าน
 • โครงการศึกษาสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำท่าจีน
 • โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จำนวน 2 ลุ่มน้ำ (ยมน่าน)
 • โครงการจ้างจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราเชิงเขา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
top