นิทรรศการด้านพลังงานสะอาด นครสวรรค์

นิทรรศการด้านพลังงานสะอาด นครสวรรค์

นิทรรศการด้านพลังงานสะอาด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

สร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ พร้อมทั้งมีโมเดลและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย (4D)