รับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน

นโยบาย การรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียน
(WHISTLE BLOWER POLICY)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระบบควบคุมภายในที่บกพร้อง การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต คอร์รัปชัน การฉ้อโกง หรือการตบแต่งงบการเงิน โดยบริษัทฯ จะจัดช่องทางการแจ้งเบาแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนรวมถึงระบบการบริหารจัดการการรับแจ้งเบาะแสประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับอย่างรวดเร็วและทันกาล โดยเจตนารมณ์ในการออกนโยบายนี้ คือ

1. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ บุคคลที่ทราบเบาะแสการประพฤติ หรือ ผู้ที่สงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะขัดต่อกฏหมาย หรือกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยสุจริตใจ สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนให้บริษัทฯ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งต่างๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้

2. เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียนของบริษัทฯ มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน

3. เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

4. เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนและบุคคลใด ๆ ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยความสุจริตใจ ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

complaints-button-01-new
complaints-button-02-new
complaints-button-03-new