น.ส.ดาวิณี วิจิตรปิยะกุล
 รองประธานกรรมการ
 การศึกษา
 ปริญญาโท : สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ปริญญาตรี : สาขาเลขานุการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
top