น.ส.มัทณา วิเชียรแก้วมณี
 รองประธานกรรมการ
 การศึกษา
 ปริญญาตรี : สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
 น.ส.ดาวิณี วิจิตรปิยะกุล
 รองประธานกรรมการ
 การศึกษา
 ปริญญาโท : สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ปริญญาตรี : สาขาเลขานุการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ