บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด (สยาม ทีซี) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ด้วยต้นทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้า และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องับงานด้านวิศวกรรมต่างๆ อาทิ วิศกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศกรรมเครื่องกล ฯลฯ รวมทั้งให้บริการประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาอย่างครบวงจร
ความโดนเด่ดในเรื่องการคิดนอกรอบ ความรู้ความชำนาญของทีมงานและเครือข่ายพันธมิตร ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการคัดสรร และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม เป็นรากฐานสำคัญที่เกื้อหนุนให้ สยาม ทีซี เทคโนโลยี ก้าวสู่การเป็น “ผู้นำด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงการด้านวิศกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร” ทั้งในระดับประเทศ ระดับเทศ ระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดับภูมิภาค


    “สยาม ทีซี เทคโนโลยี มุ่งเน้นเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงการด้านวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างครบวงจรทั้งในระดับประเทศ ระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดับภูมิภาค”


บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ภายใต้การตรวจสอบของ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
มาตรฐาน ISO9001:2008
เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ มีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

top