ปัจจุบัน สยาม ทีซี เทคโนโลยี ให้บริการงานด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ อย่างรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบ การจัดทำแผนการบริหารการจัดการทรัพยากร การศึกษา จัดทำและประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การบริหารโครงการและบำรุงรักษา ตลอดจนการควบคุมงานก่อสร้างโครงการ โดยไม่เพียงนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเพื่อยกระดับการทำงาน และผลงาน แต่ยังขาดศักยภาพ ทั้งในแง่จำนวนพนักงานบริษัทในเครือ และพันธมิตรธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น พร้อมรับความท้าทายของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดจนพลังขับเคลื่อนให้ สยาม ทีซี เทคโนโลยี มีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวางครอบคลุมและมีคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ

วิศวกรรมระบบโทรมาตร

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งในด้านเทคโนโลยีและบริการออกแบบติดตั้งด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เราจึงเป็นผู้นำในงานวิศวกรรมระบบโทรมาตร

วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ในงานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ เราจึงเป็นทีมงานระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม ที่ให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

วิศวกรรมโครงสร้างและงานออกแบบ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ในงานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ เราจึงเป็นทีมงานระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม ที่ให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

top